Fysioterapeutti (AMK)

Tiia Leppänen

Olen val­mis­tunut fysio­te­ra­peu­tiksi Lahden ammat­ti­kor­kea­kou­lusta 2018, syven­tävät har­joit­teluni tein yksi­tyi­sellä sek­to­rilla lasten fysio­te­rapian parissa sekä ter­veys­kes­kuk­sessa vas­taan­ot­to­työssä. Har­ras­tus­taustaa minulta löytyy uin­nista, jää­kie­kosta, met­säs­tyk­sestä sekä musiikista. 

Fysio­te­ra­peuttina ole­mi­sessa nautin alan moni­puo­li­suu­desta. Sydäntäni lähellä on sekä aikuisten ja lasten neu­ro­lo­ginen kun­toutus että tuki- ja lii­kun­tae­li­mistön fysioterapia.

Lisä­kou­lu­tukset:

  • Stecco FM 1 (2020)
  • Neu­ro­lo­gisen kun­tou­tuksen eri­tyis­kou­lutus (2019)