Fysioterapeutti (AMK)

Jaana Salmi

Bobath-tera­peutti

Yrittäjä

Olen val­mis­tunut fysio­te­ra­peu­tiksi keväällä 2008 sil­loi­sesta Hel­singin Ammat­ti­kor­kea­koulu STADIA:sta. Opin­tojen lop­pu­vai­heessa minulle selvisi, mihin haluaisin kes­kittyä ja eri­koistua val­mis­tu­miseni jälkeen. Minua alkoi kiin­nostaa aikuis­neu­ro­lo­ginen fysio­te­rapia, eri­tyi­sesti aivo­ve­ren­kier­to­häi­riöiden jäl­keinen kun­toutus sekä eri­laiset ete­nevät neu­ro­lo­giset sai­raudet ja oireyh­tymät (esim. MS-tauti).

Vuonna 2017 yksi työhön liittyvä unelmani toteutui, kun minut valittiin Bobath-perus­kurs­sille. Kou­lutus antoi minulle kokonaan uuden lähes­ty­mis­tavan ja näkö­kulman aikuis­neu­ro­lo­giseen ja aivo­ve­ren­kier­to­häi­riöiden jäl­keiseen fysio­te­ra­piaan - hyö­dynnän Bobath-lähes­ty­mis­tapaa päi­vittäin työssäni.

Fysio­te­ra­peuttina vah­vuuteni on asiakkaan koh­taa­minen - huo­mioin fysio­te­ra­piassa aina asiakkaan sen­het­kisen tilanteen ja mie­lialan. Neu­ro­lo­giset sai­raudet vai­kut­tavat jokaiseen elämän osa-alu­eeseen, siksi fysio­te­ra­piassa usein nau­retaan, mutta välillä myös itketään.

Rakastan käsillä tun­te­mista ja ohjaa­mista: käsillä ohja­tessa mm. var­mistan asiak­kaalle sopivat, oikeat lii­ke­mallit sekä edistän asiakkaan tunnon kehit­ty­mistä. En pelkää työssä koh­taa­miani haas­teita: pohdin ja ana­lysoin her­kästi haas­ta­vampaa tilan­netta, tar­vit­taessa pyydän apua tai sel­vitän asiaa muuten.

Arvostan hyvää yhteis­työtä asiakkaan sekä hänen lähi­pii­rinsä kanssa, jossa sekä asiakkaan, lähi­piirin että tera­peutin näke­mykset ovat tär­keitä. Neu­ro­lo­gisten sai­rauksien ja oireyh­tymien koh­dalla kun­tou­tu­minen saattaa olla hidasta. Juuri siksi jokaisen pie­nenkin edis­ty­sas­keleen tai muu­toksen huo­maa­minen ja niistä yhdessä iloit­se­minen tekee tästä työstä minulle eri­tyisen mie­le­kästä ja merkityksellistä!

Fysio­te­ra­piatyön ohella ohjaan yhdis­tysten vesi­voi­mis­te­lu­ryhmiä Riihimäellä.

Lisä­kou­lu­tukset:

 • Neu­ro­lo­gisen asiakkaan ylä­raajan kun­toutus (2019)
 • MS-kou­lutus (2019)
 • Sanaton ohjaus tunnon avulla päi­vit­täi­sissä toi­missa (2018)
 • Assessment and Treatment of Adults with Neu­ro­lo­gical Con­di­tions (Bobath-perus­kurssi 2017)
 • Dynamic Tape -kurssi (2016)
 • Pei­li­te­rapia-kou­lutus (2016)
 • Lää­ke­tie­teel­linen aku­punk­tuu­ri­kou­lutus fysio­te­ra­peu­teille (2015)
 • Raken­teisen kir­jaa­misen kehit­tä­minen ja poti­las­tiedon arkistoon liit­ty­minen (2015)
 • Fascial Mani­pu­lation by Luigi Stecco, Level 2 (2015)
 • Fascial Mani­pu­lation by Luigi Stecco, Level 1 (2014)
 • Neu­ro­lo­gisen asiakkaan allas­te­rapia (2014)
 • GAS – Goal Attainment Scaling (2013)
 • Kine­sio­teippaus-perus­kurssi (2011)
 • Neu­ro­lo­gisen kun­tou­tuksen eri­tyis­kou­lutus (2010)
 • Tasa­paino, sen tut­ki­minen ja har­joi­tet­tavuus neu­ro­lo­gi­sella poti­laalla (2009)
 • Neu­raa­li­ku­doksen mobi­li­sointi 1 (2009)
 • Lisäksi uimao­pet­tajan perus- ja jat­ko­kurssi (2004 ja 2007), hen­gen­pe­las­tuksen perus­kurssi (2005), eri­tyi­sui­mao­pet­ta­ja­kurssi (2007), eri­tyi­suinnin tek­niik­ka­kurssi (2008) sekä vauva- ja per­heuin­ni­noh­jaa­ja­kurssi (2013).