Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia

Elämä saattaa täysin yllättäen tai vähi­tellen muuttua neu­ro­lo­gisen sai­rauden tai vamman seu­rauksena. Kodin ulko­puo­lella liik­ku­minen saattaa rajoittua, liik­ku­miskyky muuttua lihas­heik­kouksien ja -jäh­meyksien, tun­to­häi­riöiden sekä hah­mot­ta­mis­vai­keuksien seu­rauksena, liik­ku­misen tukena joutuu mah­dol­li­sesti käyt­tämään apu­vä­li­neitä. Oma keho ja ympä­ristö voivat tuntua vie­railta ja pelot­ta­vilta: oman ammatin har­joit­ta­minen tai tutut, päi­vit­täiset toimet eivät ehkä onnis­tukaan totu­tulla tavalla, ja aiemmin hel­posti yli­tet­tävät kyn­nykset, puun juuret ja portaat saat­tavat tuntua vuoren kor­kui­silta. Myös oma tai läheisen puhe ja ääni saat­tavat tuntua vie­railta ja epä­sel­viltä, muistot kau­kai­silta. 

Neu­ro­lo­giset sai­raudet, kuten aivo­ve­ren­kier­to­häiriö, MS-tauti, Par­kin­sonin tauti, ALS sekä sel­käy­din­vammat ja aivo­vammat voivat vai­kuttaa hyvin koko­nais­val­tai­sesti, mutta myös hyvin yksi­löl­li­sesti toi­min­ta­kykyyn ja liik­ku­miseen. Neu­ro­lo­gisen fysio­te­rapian avulla sai­rau­desta tai vam­masta aiheu­tu­neita oireita voidaan lie­ventää ja hel­pottaa tai hidastaa niiden ete­ne­mistä. Koska oireet vaih­te­levat vau­rioiden laa­juu­desta ja sijain­nista riippuen, myös fysio­te­rapia on yksi­löl­listä ja kuntoutujalähtöistä.

 Fysio­te­rapian tavoitteet laa­ditaan yhdessä kun­tou­tujan ja kun­tou­tujan lähi­piirin kanssa, ja ne koh­den­netaan arjesta sel­viy­ty­miseen kun­tou­tujan elä­män­ti­lanne ja eli­nym­pä­ristö huo­mioiden. Neu­ro­lo­ginen fysio­te­rapia perustuu uuden oppi­miseen aivojen muo­vau­tuessa uudelleen vau­rioiden jälkeen. Tästä syystä kun­tou­tu­minen saattaa usein tuntua kovin hitaalta: uuden oppi­minen ja aivojen uudelleen muo­vau­tu­minen vaatii paljon toistoja ja sitä kautta aikaa. Yhdessä fysio­te­ra­peutin kanssa onkin tärkeää löytää kun­tou­tu­jalle myös omia tapoja liikkua ja har­joi­tella fysio­te­rapian ulko­puo­lella. 

Neu­ro­lo­ginen fysio­te­rapia on usein Kelan, sai­raan­hoi­to­piirin, kunnan tai vakuu­tus­yhtiön mak­samaa vaa­tivaa lää­kin­näl­listä kun­tou­tusta. Kun­toutuja voi maksaa fysio­te­rapian myös itse. Fysio­te­rapia voidaan toteuttaa vas­taan­ot­to­käyn­teinä, kun­tou­tujan kotona, pal­ve­lu­ta­loissa tai etäterapiana.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa lasten ja nuorten fysio­te­ra­piaan, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Pirjo Lehtonen

Fysio­te­ra­peutti
040 085 9521

Jaana Salmi

Fysio­te­ra­peutti
040 033 9690

Tytti Virta

Fysio­te­ra­peutti
040 044 9491