Painokevennetty kävelyharjoittelu

Painokevennetty kävely on turvallinen harjoitusmetodi

Pai­no­ke­ven­ne­tyssä käve­lyssä asiakkaan painoa keven­netään tuki­val­jaiden avulla, jolloin aske­leita, pai­non­siirtoja ja tasa­painoa pys­tytään har­joit­te­lemaan tur­val­li­sesti hei­ken­ty­neel­läkin kävelykyvyllä.

Käy­tös­sämme on Lite Gait pai­no­ke­ven­netyn har­joit­telun lait­teisto, jota voidaan lukit­tavien pyörien avulla lii­kuttaa pai­kasta toiseen. Näin har­joittelu voidaan toteuttaa joko juok­su­ma­tolla tai kul­ke­malla lat­tia­pintaa pitkin. Pai­no­ke­ven­netyn kävelyn har­joit­te­lussa etuna on mm. fysio­te­ra­peutin käsien vapau­tu­minen ohjaamaan lii­ke­ratoja ris­kee­raa­matta asiakasturvallisuutta.

Harjoittelu toteutetaan aina yksilöllisesti fysioterapeutin ohjauksessa

Pai­no­ke­ven­netyn kävelyn tavoit­teena on mm. kävelyn tek­niikan, nopeuden ja kes­tä­vyyden para­ne­minen sekä tasa­painon kehit­ty­minen ja kun­tou­tu­misen nopeu­tu­minen. Lisäksi tavoit­teena on liik­ku­mat­to­muu­desta joh­tuvien seu­ran­nais­vai­ku­tusten ennal­taeh­käisy sekä ikäih­misten kaa­tu­mis­ta­pa­turmien ehkäisy.

Pai­no­ke­ven­netyn kävelyn on kun­tou­tus­muotona todettu paran­tavan käve­ly­kykyä mm. aivo­hal­vaus­po­ti­lailla. Pai­no­ke­ven­netty har­joittelu sopii myös Par­kinson-asiak­kaille, Ms-tauti -asiak­kaille sekä tuki- ja liikuntaelinasiakkaille.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa pai­no­ke­ven­nettyyn käve­ly­har­joit­teluun, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Pirjo Lehtonen

Fysio­te­ra­peutti
040 085 9521