Yrittäjä
Fysioterapeutti

Pirjo Lehtonen

Olen Pirjo Leh­tonen, lasten ja nuorten kun­tou­tukseen eri­kois­tunut fysio­te­ra­peutti. Val­mistuin fysio­te­ra­peu­tiksi Jyväs­ky­lässä vuonna 1996. Toimin lähes koko Kanta-Hämeen alu­eella lasten ja nuorten fysio­te­ra­peuttina sekä kipua­siak­kaiden fysioterapeuttina.

Kun­toutan asiak­kaitani heille tutuissa ympä­ris­töissä kuten kodeissa, päi­vä­ko­deissa, kou­luissa sekä allas­te­rapian keinoin uima­hal­lissa ja kyl­py­lässä. Luon­nol­liseen arkiym­pä­ristöön tuotu fysio­te­rapia antaa mie­lestäni par­haiten käy­tännön eväitä asiakkaan arkeen. Työs­ken­telen tii­visssä yhteis­työssä asiakkaan, hänen per­heensä, lähet­tävän tahon, päi­vä­kodin, koulun ja muiden kun­tou­tukseen osal­lis­tuvien ammat­ti­laisten kanssa.

Antamani fysio­te­rapia poh­jautuu mm eri­kois­kou­lu­tuk­sessa hank­ki­maani NDT, Bobath-kou­lu­tukseen, joka on maa­il­man­laa­jui­sesti tun­nettu ja käy­tetty neu­ro­lo­gisen kun­tou­tuksen lähes­ty­mistapa. Se perustuu asiakkaan ongelmien koko­nais­val­taiseen havain­noi­miseen ja ymmär­tä­miseen. Tavoit­teena on, että har­joi­tellut toi­minnot ja taidot nivou­tuvat osaksi kun­tou­tet­tavan joka­päi­väistä elämää.

 

Lisä­kou­lu­tukset:

 • Stecco Fascia Mani­pu­laatio level II, (2023)
 • Lapsen sen­so­mo­to­rinen kehitys, (2022)
 • NDT, Bobath -tera­peutti työs­ken­te­lynsä sanoit­tajana - ”onko se niin tarkkaa…” (2019)
 • Dynaa­minen teippaus (2016)
 • Stecco Fascia Mani­pu­laatio level I (2015)
 • Post-ope­raa­tii­viset fysio­te­ra­pia­pro­to­kollat (Auron) (2015)
 • Fascia, lower back and leg (Robert Schleip) (2015)
 • Kranio-sakraa­li­te­rapia I-II (2015)
 • CRPS kou­lutus (2015)
 • Treating sco­liosis- workshop (Robert Schleip) (2014)
 • Neu­ro­lo­gisen asiakkaan allas­te­rapia (2014)
 • Myofascial movement control – kou­lutus moduulit I-III (2013)
 • Reumaa sai­ras­tavan lapsen kun­toutus (2013)
 • Kine­sio­teippaus, perus­kurssi (2011)
 • Toi­min­ta­kyvyn arviointi ja mit­taa­minen ICF-luo­ki­tuksen eri aihea­lueilla (2010)
 • Manu­aa­lisen terapian yhdis­tä­minen neu­ro­lo­giaan (2009)
 • Sen­so­riikan, havain­noinin ja moto­riikan vuo­ro­vai­kutus cp-vam­mai­sella lap­sella (2009)
 • Diag­noo­si­poh­jainen kou­lutus: Cp-vam­maisten lasten kun­toutus eri kun­tout­tajien näkö­kul­masta (2008)
 • NDT, Bobath syventävä (2004)
 • NDT, Bobath (2003)
 • Cp-vam­maisen uin­ti­kou­lutus (2002)
 • Aku­punktio (2000)
 • Cra­nio­man­di­bu­laari (leu­ka­nivel) (2000)
 • Neu­raa­li­ku­doksen mobi­li­sointi I-II (1998-2000)
 • Sel­kä­rangan manu­aa­lisen tut­ki­misen ja hoidot kurssit C1/C2, C2/C4 (1998-1999)