Kuntoutusta ammattitaidolla -

fysioterapia,
toimintaterapia,
osteopatia,
hieronta

Olemme KELAn vaativan kuntoutuksen palveluntuottaja 

Vuoden 2024 alusta fysio­te­ra­peutin tai toi­min­ta­te­ra­peutin toteut­ta­masta kun­tou­tuk­sesta  asiakkaan kotona on mah­dol­lista saada koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Vähen­nystä saa kotona tai pal­ve­lu­yk­si­kössä teh­tä­västä fysioterapiasta.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyksen suuruus on 60 % työn osuudesta. 

Meidän tarina

Kun­tovire Oy on perus­tettu vuonna 1993 ja tilamme sijait­sevat Turen­gissa ja Rii­hi­mäellä, koti­käyn­neillä pal­ve­lemme asiak­kaita myös Lopen, Haus­järven, Janak­kalan ja Hämeen­linnan alu­eella. Tar­joamme vaa­tivan kun­tou­tuksen fysio­te­rapiaa ja toi­min­ta­te­rapiaa kai­ke­ni­käi­sille ja kaiken kun­toi­sille asiakkaille.

Panos­tamme asia­kas­läh­töiseen ja ammat­ti­tai­toiseen fysio­te­ra­piaan ja toi­min­ta­te­ra­piaan. Asia­kas­kun­tamme koostuu kai­ke­ni­käi­sistä, pai­nottuen neu­ro­lo­giseen kun­tou­tukseen. Pal­ve­lui­himme kuuluu myös tuki- ja lii­kun­tae­li­non­gelmien fysio­te­rapia ja vete­raa­ni­kun­toutus sekä osteo­patia ja urheiluhieronta.

Kehi­tämme omaa osaa­mis­tamme jat­ku­valla kou­lu­tuk­sella, jotta voimme tarjota asiak­kail­lemme ammat­ti­tai­toista ja moni­puo­lista terapiaa.

Tutustu palveluihin

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lasten ja nuorten kuntoutus

Fysioterapia

Toimintaterapia

Allasterapia

Akupunktio

Cryonic-huippukylmä

Tukipohjalliset ja tukisukat

Urheiluhieronta

Ota yhteyttä

Tutustu palveluihin

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lasten ja nuorten kuntoutus

Fysioterapia

Toimintaterapia

Allasterapia

Akupunktio

Cryonic-huippukylmä

Osteopatia

Tukipohjalliset ja tukisukat

Urheiluhieronta

Ota yhteyttä