Alaraaja fysioterapia

Alaraajatutkimuksen avulla selvitetään kokonaisvaltaisesti jalkojen toimintakyky

Fysio­te­ra­peutti, joka on eri­kois­tunut jalan ongelmiin suo­rittaa ensin ala­raa­ja­tut­ki­muksen, jossa tes­tataan jal­ka­terän, nilkan, polven ja lonkan lii­ke­radat. Samalla tar­kis­tetaan nivel­si­teiden tuki- ja lihas­voima sekä ala­raa­jojen ja selän yhteistoiminta.

Ala­raa­jojen hoito-ohjelma voi sisältää manu­aa­lista käsit­telyä, eri­laisia kivun­hoitoja sekä yksi­löl­lisen kun­toutus- ja seu­ran­taoh­jelman. Kun ala­raa­ja­tut­ki­mukseen tullaan lää­kärin lähet­teellä, kuu­luvat tut­ki­mukset ja hoito Kelan kor­vauksen piiriin.

Yksilölliset pohjalliset muotoillaan jalka-analyysin pohjalta

Ala­raaja-ana­lyysin perus­teella fysio­te­ra­peutti voi muo­toilla asiak­kaalle hänen tar­pei­siinsa tehdyt tuki­poh­jal­liset. Poh­jal­liset kor­jaavat ja paran­tavat lihasten toimintakykyä.

Meillä poh­jal­liset val­mis­tetaan Foot­ba­lance Medical -aihioista. Foot­ba­lance on yksi­löl­linen poh­jal­linen, joka muo­toillaan jalka-ana­lyysin perus­teella niin, että se tukee täy­del­li­sesti juuri sinun jalkasi kaaria.

Footbalance-pohjalliset antavat juuri sellaista tukea, jota jalkasi tarvitsevat 

Foot­ba­lance-poh­jal­liset pitävät jalkasi neut­raa­lissa asen­nossa ehkäisten mm. lii­al­lisen sisä- tai ulko­kierron aiheut­tamia hait­ta­vai­ku­tuksia ja parantaen jalan yleistä toi­mi­vuutta. Sään­nöl­li­sesti käy­tettynä yksi­löl­liset poh­jal­liset kor­jaavat koko kehosi lin­jausta ja ryhtiä ja sitä kautta vähen­tävät rasi­tus­vam­mojen syntyä.

Foot­ba­lance-poh­jal­liset antavat juuri sel­laista tukea, jota jalkasi tar­vit­sevat, ja ne muok­kaavat jal­ki­neesi juuri sinulle sopi­viksi ja jalalle muka­viksi. Lue lisää Foot­ba­lance Medical –poh­jal­li­sista.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa ala­raa­ja­tut­ki­mukseen, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Mari Sarkkinen

Fysio­te­ra­peutti (AMK)
040 050 0897

Tiia Leppänen

Fysio­te­ra­peutti (AMK)
050 547 7652