Hinnasto:

Fysio­te­rapia 

Fysio­te­rapia 45 min 60 €

Fysio­te­rapia 60 min 70 €

Aku­punktio 70 €

Tuki­poh­jal­liset ilman kii­lauksia 115 €

Tuki­poh­jal­liset kii­lauksien kanssa 135 €

Tuki­sukkien hinta mää­räytyy yksi­löl­listen tar­peiden mukaan. 

Cryonic -huippukylmä:

1. kerta 40 €

2. kerta, 2 koh­detta 20 €

2. kerta, yksi kohde 15 € 

Shockwave

30 min 59 €

Teemme myös koti­käyntejä, koti­käyn­tilisä 50 %

Osteo­patia

Osteo­patia 60 min 60 €

Hie­ronta

Urhei­lu­hieroja Jenni Henriksson

Hie­ronta 30 min 30 € 

Hie­ronta 45 min 45 €

Hie­ronta 60 min 55 € 

Hie­ronta 90 min 75 €

Hie­ronta 120 min 95 €

Peruutukset

Huo­mioithan, että esteen sat­tuessa hoidon peruutus tulee tehdä vii­meistään edel­lisenä päivänä. Muussa tapauk­sessa jou­dumme veloit­tamaan hoidon hinnan.

Voit perua aikasi soit­ta­malla omalle tera­peu­tillesi tai numeroon 0400 859 521, lähet­tä­mällä teks­ti­viestin numeroon 0400 859 521 tai säh­kö­pos­titse osoit­teella kuntovire@​kuntovire.​fi