Lasten ja nuorten fysioterapia

Fysioterapia tukee lapsen ja nuoren kehitystä

Lasten ja nuorten fysio­te­ra­piassa tavoit­teena on lapsen kehi­tyksen tuke­minen ja osal­lis­ta­minen lap­selle tär­keisiin toimiin, kuten pelaa­miseen, liik­ku­miseen ja leik­ki­miseen. Terapian pain­opiste vaih­telee tukien lapsen ikä- ja kehi­tys­kausia. Kun­toutus tapahtuu joko vas­taa­no­tolla, päi­vä­ko­dissa, kou­lussa tai lapsen kotona. 

Syy fysio­te­ra­piaan ohjau­tu­mi­selle voi olla esi­mer­kiksi syn­nyn­näinen vamma tai kehi­tys­häiriö. Fysio­te­ra­peutti voi olla mukana ja apuna lapsen apu­vä­li­neiden valin­nassa ja käytön ohjauk­sessa. Osana terapiaa on myös lapsen perheen ja läheisten ohjaus ja opastus kun­tou­tu­misen tukemisessa. 

Nuorten kanssa fysio­te­rapia on osana tuke­massa nuoren itse­näis­ty­mistä ja yllä­pitää sekä kehittää kehon toi­mintaa ja oikeita lii­ke­malleja nopeankin muu­toksen ja kasvun vaiheessa. 

Terapiapalveluita myös perheen pienimmille

Kun­to­vi­reellä tar­joamme terapiaa myös perheen pie­nim­mille. Lasten ja nuorten fysio- ja toi­min­ta­te­ra­piaan kou­lut­tau­tuneet tera­peut­timme ottavat vastaan asiak­kaita sekä Turen­gissa että Rii­hi­mäellä sekä tekevät päi­väkoti-, koulu- ja kotikäyntejä.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa lasten ja nuorten fysio­te­ra­piaan, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Pirjo Lehtonen-Räty

Fysio­te­ra­peutti
040 085 9521