Urheiluhieroja | Osteopaatti

Niina Tokeensuu

Osteo­paatti 2023, Osteo­pa­tia­koulu Atlas

Kou­lu­tettu hieroja, urhei­lu­hieroja 2014 (Tam­pereen Urheiluhierojakoulu)

Olen val­mis­tunut Tam­pereen Urhei­lu­hie­ro­ja­kou­lusta kou­lu­te­tuksi hie­ro­jaksi (eri­koistuen urhei­lijan lihas­huoltoon) kesällä 2014. Val­mis­tu­mi­sestani lähtien olen tehnyt hie­rojan töitä Turengin Kun­to­vireen tiloissa.

Neljän hie­ron­ta­vuoden jälkeen kai­pasin kui­tenkin lisää haas­teita sekä tehok­kaampia työ­kaluja omaan työhöni ja näin ollen lähdin jat­ko­kou­lut­tamaan itseäni Osteo­pa­tia­koulu Atlakseen. Tällä het­kellä olenkin nyt myös kol­mannen vuoden osteopaattiopiskelija.

Hoi­to­työssäni minua ohjaa valtava kiin­nostus ihmis­kehon toi­mintaa ja ana­tomiaa kohtaan. Pyrin yhdessä asiakkaan kanssa tekemään asia­kas­koh­taisen ja koko­nais­val­taisen hoi­to­suun­ni­telman, jotta mah­dol­listen oireiden alku­pe­räinen syy löy­tyisi ja näin ollen saa­vu­tet­taisiin parempi ja pit­kä­kes­toi­sempi hoitotulos.

Työssäni tie­dostan, että jokainen asiakas on yksi­löl­linen ja näin ollen myös jokaisen asiakkaan hoi­to­suun­ni­telma rää­tä­löidään kul­lekin asiak­kaalle yksi­löl­li­sesti perustuen haas­tat­te­lusta saa­tuihin tie­toihin sekä tut­ki­muksiin. Luon­teeltani olen hel­posti lähes­tyttävä, iloinen ja avoin.