Rekry

Otamme uusia huip­puo­saajia ilolla mukaan kas­vavaan poruk­kaamme. Teemme työtä yhdessä moniam­ma­til­li­sesti. Kun­to­vi­reellä työs­ken­telee fysio­te­ra­peutteja, toi­min­ta­te­ra­peutteja sekä muita kun­tou­tuksen ammattilaisia. 

Mikäli olet ammat­ti­tai­toinen, huu­mo­rin­ta­juinen, joustava sekä haluat oppia uutta ja kehittyä työnteon ohella, saatat olla hyvinkin meidän seu­raava työn­tekijä. Ilmoi­tamme var­si­nai­sista työ­pai­koista TE -sivujen ja sosi­aa­lisen median kautta sekä tällä sivustolla. 

Rek­ry­toimme jat­ku­vasti uusia osaajia, joten voit lähettää meille avoimen hake­muksen ja olemme sinuun tar­vit­taessa yhteyksissä. 

Avoimet työpaikat

Toimintaterapeutti 

Toi­min­tamme kasvaa, tar­vit­semme uusia käsiä toi­min­ta­te­ra­piaan! Sinua odot­tavat työ­ka­verit, joiden kanssa pääset jakamaan iloisen ja kan­nus­tavan ilma­piirin. Olemme pai­kal­linen ja yksi­tyinen kun­tou­tusalan yritys. Työn­kuvasi on

Lue lisää » 

Avoimet hakemukset

Mikäli kiin­nos­tuksesi heräsi, mutta et löy­tänyt etsi­määsi työtä, voit lähettää meille avoimen
hake­muksen säh­kö­pos­tilla: kuntovire@​kuntovire.​fi.

Opiskelijayhteistyö ja harjoittelupaikat

Otamme fysio- ja toi­min­ta­te­rapia työ­har­joit­teluun vii­meisen vuoden opis­ke­li­joita. Lisä­tietoja
saat säh­kö­pos­tilla: kuntovire@​kuntovire.​fi