Rekry

Otamme uusia huip­puo­saajia ilolla mukaan kas­vavaan poruk­kaamme. Teemme työtä
yhdessä moniam­ma­til­li­sesti. Kun­to­vi­reellä työs­ken­telee fysio­te­ra­peutteja,
toi­min­ta­te­ra­peutteja sekä muita kun­tou­tuksen ammat­ti­laisia. Mikäli olet ammat­ti­tai­toinen,
huu­mo­rin­ta­juinen, joustava sekä haluat oppia uutta ja kehittyä työnteon ohella, saatat olla
hyvinkin meidän seu­raava työn­tekijä. Ilmoi­tamme var­si­nai­sista työ­pai­koista TE -sivujen ja
sosi­aa­lisen median kautta sekä tällä sivus­tolla. Rek­ry­toimme jat­ku­vasti uusia osaajia, joten
voit lähettää meille avoimen hake­muksen ja olemme sinuun tar­vit­taessa yhteyksissä. 

Avoimet työpaikat

Hei, oletko meidän uusi toi­min­ta­te­ra­peutti lasten ja nuorten pariin. Etsimme iloista ja moti­voi­tu­nutta toi­min­ta­te­ra­peuttia mukaan meidän tiimiin. Työ­ko­kemus on eduksi mutta ei välttämätön.

Odo­tamme sinulta rei­pasta ja iloista työ­otetta sekä intoa toimia yhdessä asiak­kaiden kanssa. Työ edel­lyttää toi­min­ta­te­ra­peutin päte­vyyttä ja ajo­korttia. Oman auton käyt­tö­mah­dol­lisuus olisi huippujuttu.

Kun­tovire Oy on kun­tou­tuksen ammat­ti­lainen, joka toimii Kanta-Hämeen alu­eella, noin tunnin ajo­matkan päässä pää­kau­pun­ki­seu­dulta. Toi­mi­pis­teemme sijait­sevat Turen­gissa ja Rii­hi­mäellä. Tar­joamme vaa­tivan kun­tou­tuksen fysio­te­rapiaa ja toi­min­ta­te­rapiaa kai­ke­ni­käi­sille ja kaiken kun­toi­sille asiak­kaille. Teemme paljon tera­pia­käyntejä asiakkaan ympä­ris­tössä, joten meillä saat liikkua päivän aikana eri pai­koissa. Työaika joustaa puolin ja toisin.

Työsi tueksi tar­joamme sinulle työ­ter­veys­huollon, yksi­lö­työ­noh­jauksen ja ryh­mä­työ­noh­jauksen sekä meidän huip­pu­tiimin. Sinulla on myös hyvät mah­dol­li­suudet kou­lu­tuk­silla lisätä ammattiosaamistasi.

Työ alkaa 16.8.2021 / sopi­muksen mukaan. Työaika on kokoai­katyö, työn kesto yli 12 kuukautta.

Lisä­tietoja:

ft Pirjo Lehtonen:

pirjo@​kuntovire.​fi, 0400 859 521

tt Suvi Räisälä:

suvi@​kuntovire.​fi, 050 516 078

Jätä hakemus: 

kuntovire@​kuntovire.​fi

Avoimet hakemukset

Mikäli kiin­nos­tuksesi heräsi, mutta et löy­tänyt etsi­määsi työtä, voit lähettää meille avoimen
hake­muksen säh­kö­pos­tilla: kuntovire@​kuntovire.​fi.

Opiskelijayhteistyö ja harjoittelupaikat

Otamme fysio- ja toi­min­ta­te­rapia työ­har­joit­teluun vii­meisen vuoden opis­ke­li­joita. Lisä­tietoja
saat säh­kö­pos­tilla: kuntovire@​kuntovire.​fi