Fysioterapeutti (AMK)

Marja Mäkelä

Val­mistuin fysio­te­ra­peu­tiksi kesällä 2020 LAB-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Opis­ke­luiden ja työ­har­joit­te­luiden myötä mie­len­kiinnon koh­teikseni vali­koitui tuki- ja lii­kun­tae­li­mistön vaivat sekä neu­ro­lo­ginen fysio­te­rapia. Opis­ke­luiden ohella sekä val­mis­tu­miseni jälkeen olen päässyt ker­ryt­tämään työ­ko­ke­musta osas­to­fy­sio­te­ra­piasta ja vas­taan­ot­to­työstä. Lisäksi olen työs­ken­nellyt ikään­ty­neiden lyhy­tai­kai­syk­si­kössä, missä geriat­rinen ja neu­ro­lo­ginen fysio­te­rapia tulivat tutuiksi.


Koke­musta minulla on etenkin tuki- ja lii­kun­tae­lin­vai­voista, pos­to­pe­ra­tii­vi­sesta fysio­te­ra­piasta, geriat­ri­sesta fysio­te­ra­piasta, aivo­ve­ren­kier­to­häi­riöiden jäl­kei­sestä kun­tou­tuk­sesta sekä eri­lai­sista ete­ne­vistä neu­ro­lo­gi­sista sai­rauk­sista ja oireyh­ty­mistä. Olen valmis oppimaan uutta ja tah­donkin jat­ku­vasti kehittää itseäni.


Fysio­te­ra­peuttina olen kan­nustava ja tahdon tar­kas­tella asia­kasta ja tämän ongelmia koko­nais­val­tai­sesti. Pyrin olemaan aktii­vinen kuun­telija sekä tahdon suun­ni­tella ja toteuttaa kun­tou­tuksen asia­kas­läh­töi­sesti ja tämän kanssa yhteis­työssä asiakkaan toiveet ja voi­ma­varat huo­mioon ottaen.


Lisä­kou­lu­tukset:

  • Psy­ko­fyy­sinen Fysio­te­rapia 20 op (2023)
  • Foot Balance Medical -yksi­löl­liset tuki­poh­jal­liset (2021)