Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia

Psy­ko­fyy­sinen fysio­te­rapian tavoit­teena on ihmisen koko­nais­val­taisen toi­min­ta­kyvyn edis­tä­minen. Se on lähes­ty­mistapa, missä kes­keistä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muo­dos­tavat koko­nai­suuden ja ovat jat­ku­vassa vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa kes­kenään. Kehon tun­te­mukset vai­kut­tavat mieleen, toi­saalta tunteet ja aja­tukset hei­jas­tuvat liik­ku­miseen ja koke­mukseen omasta kehosta. Psy­ko­fyy­sinen fysio­te­rapia perustuu koke­muk­sel­liseen oppi­miseen ja mah­dol­listaa oman kehol­li­suuden koke­misen, tun­nis­ta­misen ja hyväk­sy­misen. Kun­tou­tuk­sessa huo­mioidaan myös hen­gi­tyksen, asen­tojen ja liik­ku­misen nos­tamien tun­teiden, aja­tusten ja koke­musten mer­kitys ihmiselle.

Eri­tyi­sesti suo­sit­te­lemme psy­ko­fyy­sistä fysio­te­rapiaa ihmi­sille, joilla on:

  • mie­len­ter­veyden ongelmia esim. masen­nusta, syö­mis­häi­riöitä tai paniikkioireita
  • neu­ro­lo­gisten tai tuki- ja lii­kun­tae­lin­sai­rauksien aiheut­tamia toimintakykyhäiriöitä
  • stres­sioi­reita, unet­to­muutta, jän­nit­ty­nei­syyttä, ahdis­tu­nei­suutta tai uupumusta
  • pit­kit­ty­neitä kiputiloja
  • vai­keuksia perus­liik­ku­mi­sessa tai oman kehon tiedostamisessa
  • trau­masta tai post-trau­maat­ti­sesta stres­si­reak­tiosta aiheu­tuvia fyy­sisiä oireita

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa lasten ja nuorten fysio­te­ra­piaan, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Marja Mäkelä

Fysio­te­ra­peutti
040 050 0897

Saara Alasilta

Fysio­te­ra­peutti
050 421 0094