kuntovire-favicon
Toimintaterapeutti AMK

Outi Järvinen

 - Aivo­vaurion saaneen neu­rop­sy­ko­lo­ginen oireisto, psyyk­kinen rea­gointi ja kun­tou­tus­pro­sessin vuo­ro­vai­ku­tuksen haasteet 4/2022
- Moti­vaatio ja minä­pys­tyvyys 11/2021
- Miten hyö­dynnän vuo­ro­vai­ku­tusta kivun hoi­dossa? 11/2020
- Toi­min­na­nohjaus toi­min­ta­te­ra­piassa 2/2020
- AVH-potilaan ylä­raajan kun­toutus fysio- ja toi­min­ta­te­ra­piassa 12/2019
- Fascia­kou­lutus 10/2016
- Aivo­vau­rio­po­tilaan kun­touttava hoito 3/2014