Toimintaterapeutti AMK

Outi Järvinen

Olen val­mis­tunut toi­min­ta­te­ra­peu­tiksi Met­ro­polia Ammat­ti­kor­kea­kou­lusta vuonna 2012. Taus­ta­kou­lu­tuk­seltani olen kun­tou­tuksen kou­lu­tus­oh­jel­masta val­mis­tunut lähi­hoitaja. Työ­ko­ke­mukseni toi­min­ta­te­ra­peuttina on kerään­tynyt pää­asiassa neu­ro­lo­gi­sesta toi­min­ta­te­ra­piasta eri­kois­sai­raan­hoidon neu­ro­lo­gi­sella kun­tou­tus­osas­tolla. Kun­to­vi­reellä olen aloit­tanut toi­min­ta­te­ra­peuttina tam­mi­kuussa 2023. Aikuisten toi­min­ta­te­rapian ohella uutena mie­len­kiin­non­koh­teenani on lasten toi­min­ta­te­rapia.

Toi­min­ta­te­ra­piassa tärkein työ­vä­li­neeni on vuo­ro­vai­kutus. Terapia tapahtuu luot­ta­muk­sel­li­sessa ja kun­nioit­ta­vassa vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teessa, jossa yhdessä innos­tutaan, iloitaan ja ihme­tellään maa­ilmaa. Myön­tei­sessä ilma­pii­rissä oppi­minen on muka­vampaa. Myös haas­ta­ville tun­teille ja aja­tuk­sille on tera­piassa tilaa.

Asiakkaan koh­taa­minen, kuun­te­le­minen ja aito kiin­nostus hänen elä­män­ti­lan­netta, toi­mintaa ja toi­min­taym­pä­ristöjä kohtaan, luo mah­dol­li­suuden saada koko­nais­val­tainen näkemys asiakkaan toi­mintaan vai­kut­ta­vista teki­jöistä ja siten saa­vuttaa mer­ki­tyk­sel­linen toi­min­ta­te­ra­pia­pro­sessi.


Lisä­kou­lu­tukseni:

  • Aivo­vaurion saaneen neu­rop­sy­ko­lo­ginen oireisto, psyyk­kinen rea­gointi ja kun­tou­tus­pro­sessin vuo­ro­vai­ku­tuksen haasteet (7,5h), Suomen kun­tou­tus­kou­lut­tajat, 4/2022
  • Moti­vaatio ja minä­pys­tyvyys (7,5h), Suomen kun­tou­tus­kou­lut­tajat, 11/2021
  • Miten hyö­dynnän vuo­ro­vai­ku­tusta kivun hoi­dossa? (7,5h), Suomen kun­tou­tus­kou­lut­tajat, 11/2020
  • Toi­min­na­nohjaus toi­min­ta­te­ra­piassa (15,0h), Suomen kun­tou­tus­kou­lut­tajat, 2/2020
  • AVH-potilaan ylä­raajan kun­toutus fysio- ja toi­min­ta­te­ra­piassa (4h), kou­luttaja Sanna Hosio, 12/2019
  • Fascia­kou­lutus (5h), kou­luttaja Tuulia Luomala, 10/2016
  • Ortoo­si­kou­lutus (7,5h), Camp, 9/2016
  • Aivo­vau­rio­po­tilaan kun­touttava hoito (40h), kou­luttaja Maj-Britt Forsbom, 3/2014
  • Las­toi­tuksen perusteet (15,0h), Villa Manus, 3/2012