Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapia parantaa asiakkaan heikentynyttä toimintakykyä

Aikuiset ohjau­tuvat toi­min­ta­te­ra­piaan usein syystä tai toi­sesta muut­tunen elä­män­ti­lanteen vuoksi. Syitä voivat olla eri­laiset neu­ro­lo­giset sai­raudet kuten aivo­ve­ren­kier­to­häiriö, ms-tauti, sel­käy­din­vamma tai psy­kiat­riset sai­raudet kuten masennus tai sosi­aa­listen tilan­teiden pelko. Kes­keistä kui­tenkin on sai­rauden aiheuttama muutos asiakkaan toimintakyvyssä. 

Toi­min­ta­te­ra­piassa kar­toi­tamme tilanteen ja yhdessä asiakkaan kanssa suun­nit­te­lemme terapiaa tukevat tavoitteet. 

Toi­min­ta­te­rapia voi sisältää mm. kotie­lämän tai­tojen har­joit­telua, lähiym­pä­ris­tössä toi­mi­misen har­joit­telua, käden terapiaa ja pie­na­pu­vä­li­nearvion kar­toi­tusta sekä apu­vä­li­neiden käytön har­joit­telua ja opas­tusta. Tavoit­teena on asiakkaan arjen hel­pot­tu­minen ja asiak­kaalle tärkeän sekä mie­leisen toi­minnan mahdollistaminen.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa aikuisten toi­min­ta­te­ra­piaan, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Outi Järvinen

Toi­min­ta­te­ra­peutti
050 368 2772