Fysioterapeutti (AMK)

Hannamari Saarinen

Heippa! Olen Han­namari, olen val­mis­tunut fysio­te­ra­peu­tiksi keväällä 2018 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Aiem­malta amma­tiltani olen urhei­lu­hieroja sekä kou­lu­tettu hieroja (2013).

Fysio­te­ra­peutin perus­tut­kinnon suo­rit­ta­misen aikana mie­len­kiintoni heräsi eri­tyi­sesti neu­ro­lo­gista fysio­te­rapiaa kohtaan ja suo­ri­tinkin pitkät har­joit­teluni aikuisten ja lasten neu­ro­lo­gisen fysio­te­rapian parissa (Vasa Concept & Kanta-Hämeen Kes­kus­sai­raalan las­ten­neu­ro­logia). Äitiyden myötä mie­len­kiintoni on myös herännyt äitiys- ja lan­tion­pohjan fysio­te­rapiaa kohtaan.

Fysio­te­ra­peuttina innostun hel­posti uusista asioista ja haluan tarjota asiak­kailleni ajan­ta­saista, uusimman tiedon mukaista fysio­te­rapiaa. Tär­keimpinä arvoina minulle ovat aktii­vinen kuun­te­le­minen sekä läsnä ole­minen. Mie­lestäni terapian on oltava asia­kas­läh­töistä, innos­tavaa ja voimavarakeskeistä.

Asiakkaan ikään kat­so­matta haluan löytää yhdessä asiakkaan kanssa mie­luisia ja moti­voivia terapian muotoja, jotta tuloksia saadaan aikai­seksi. En pelkää myöskään tarttua uusiin haas­teisiin, jos joku asia on epä­selvää niin siitä otetaan sitten selvää. Tera­peuttina vah­vuuk­siani ovat heit­täy­ty­miskyky, napakkuus sekä määrätietoisuus.

Lisä­kou­lu­tukset:

  • Lan­tion­pohjan toi­min­ta­häiriöt tutuiksi (2020, tulossa)
  • Allas­te­ra­pia­kou­lutus (2019)
  • Vasa Concept – perus­kou­lutus (2017)
  • Kine­sio­teip­pauksen perusteet (2013)