Fysioterapeutti (AMK)

Hannamari Saarinen

Olen val­mis­tunut fysio­te­ra­peu­tiksi keväällä 2018 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Aiem­malta amma­tiltani olen urhei­lu­hieroja sekä kou­lu­tettu hieroja (2013).

Työs­ken­telen kai­ke­ni­käisten neu­ro­lo­gisten kun­tou­tujien parissa. Terapiaa toteutan niin vas­taa­no­tolla kuin asiak­kaiden arkiym­pä­ris­töissä mm. kodeissa, päi­vä­ko­deissa ja kou­luissa. Fysio­te­rapia toteutuu tii­viissä yhteis­työssä asiakkaan, hänen per­heensä, lähet­tävän tahon, päi­vä­kodin, koulun ja muiden kun­tou­tukseen osal­lis­tuvien ammat­ti­laisten kanssa.
Tär­keimpinä arvoina minulle fysio­te­ra­peuttina ovat aktii­vinen kuun­te­le­minen ja läsnä ole­minen. Mie­lestäni terapian on oltava asia­kas­läh­töistä, innos­tavaa sekä voimavarakeskeistä.

Asiakkaan ikään kat­so­matta haluan löytää yhdessä asiakkaan kanssa mie­luisia ja moti­voivia terapian muotoja, jotta tuloksia saadaan aikai­seksi. En pelkää myöskään tarttua uusiin haas­teisiin, jos joku asia on epä­selvää niin siitä otetaan sitten selvää. Tera­peuttina vah­vuuk­siani ovat heit­täy­ty­miskyky, napakkuus sekä määrätietoisuus.

Lisä­kou­lu­tukset:

  • Vasa Consept Level 1, 2023
  • Workshop: Myofas­ki­aa­listen raken­teiden mer­kitys kivussa ja moto­ri­sessa koor­di­naa­tiossa, 2023
  • NDT/​Bobath - lähes­ty­mistapa - Mitä se on? 2021
  • Fas­kia­ma­ni­pu­laatio lasten ja aikuisten neu­ro­lo­gi­sessa fysio­te­ra­piassa, 2021
  • Lan­tion­pohjan toi­min­ta­häiriöt tutuiksi, 2020
  • Neu­ro­lo­gisen asiakkaan allas­te­ra­pia­kou­lutus (2019)
  • Kine­sio­teip­pauksen perusteet (2013)
  • Lii­kun­ta­lää­ke­tiede 25 op, 2013