Allasterapia

Allasterapia mahdollistaa monipuolisen kuntoutuksen

Allas­te­rapia on yksi fysio­te­rapian ja lii­ke­te­rapian eri­tyis­muoto. Sitä voidaan hyö­dyntää osana neu­ro­lo­gista fysio­te­rapiaa tai leik­kauksen jäl­keistä kun­tou­tusta. Allas­te­rapia sopii myös tuki- ja lii­kun­tae­lin­vai­voista ja eri­lai­sista vam­moista toi­pu­ville henkilöille.

Altaassa har­joit­te­lulla on lukuisia etuja. Veden vastus antaa liik­keisiin tehoa, ja toi­saalta sen kan­nat­te­levan vai­ku­tuksen ansiosta voidaan tehdä liik­keitä, jotka muutoin ovat kun­tou­tu­jalle vai­keita tai jopa mah­dot­tomia. Samalla veden hydros­taat­tinen paine vähentää tur­vo­tusta ja hel­pottaa kipua. Moni­puo­liset lii­ke­ko­ke­mukset vedessä ja veden omi­nai­suudet lisäävät kehon hah­mot­ta­mista ja hal­lintaa. Vedessä voidaan tehdä moni­puo­lisia har­joi­tuksia, jotka tukevat hen­gitys- ja veren­kier­toe­li­mistöä, lihas­voimaa, liik­ku­vuutta ja koordinaatiota.

Kuntoutus räätälöidään aina asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden

Allas­te­rapian sisältö suun­ni­tellaan kun­tou­tujan hen­ki­lö­koh­taisten tar­peiden ja tavoit­teiden poh­jalta. Terapia jär­jes­tetään läm­pi­mässä terapia-altaassa, ja tera­peutti on mukana altaassa toteut­ta­massa terapiaa.

Kelan vaa­tivan kun­tou­tuksen allas­te­rapian toteu­tamme ali­han­kintana Parolan Fysio­te­rapian kautta, Aulangon kyl­py­lässä ja Hämeen­linnan uima­hal­lissa, Ter­va­kosken uima­hal­lilla sekä Kii­pu­lassa -toteut­tajina Pirjo Leh­tonen ja Tytti Virta. Sekä ali­han­kintana Orto­fixin kautta Ter­va­kosken uima­hal­lissa, Hämeen­linnan uima­hal­lissa sekä Aulan­golla, toteut­tajana Jaana Salmi.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa allas­te­ra­piaan, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Pirjo Lehtonen-Räty

Fysio­te­ra­peutti
040 085 9521

Hannamari Saarinen

Fysio­te­ra­peutti
050 300 2253

Tytti Virta

Fysio­te­ra­peutti
040 044 9491