Fysioterapeutti AMK
Urheiluhieroja

Aino Ikonen

Olen val­mis­tunut fysio­te­ra­peu­tiksi kesällä 2023 Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Opis­ke­luiden ja työ­har­joit­te­luiden myötä kiin­nos­tuksen koh­teiksi vali­koitui neu­ro­lo­ginen kun­toutus sekä lasten fysio­te­rapia. Ennen fysio­te­ra­piao­pintoja vuonna 2018 val­mistuin Tam­pereen urhei­lu­hie­ro­ja­kou­lusta kou­lu­te­tuksi urhei­lu­hie­ro­jaksi. Urhei­lu­hie­rojan töitä olenkin tehnyt toi­mi­ni­mellä vuo­desta 2019 opis­ke­luiden sekä nyt fysio­te­ra­peutin työn ohessa.

Kun­to­vi­reellä fysio­te­ra­peuttina olen aloit­tanut syk­syllä 2023. Tätä ennen suo­ritin kesä­si­jai­suuden Lahden apu­vä­li­ne­kes­kuk­sella apu­vä­li­ne­asian­tun­tijana, joten myös apu­vä­li­neiden parissa työs­kentely on minulle tuttua. Kun­to­vi­reellä työs­ken­telen niin lasten, nuorten kuin aikuisten parissa. Val­mis­tu­misen jälkeen olenkin syven­tänyt osaa­mistani lasten fysio­te­ra­piasta eri­lai­silla lyhyem­millä koulutuskokonaisuuksilla.

Fysio­te­ra­peuttina olen tavoit­teel­linen ja kan­nustava, mutta koen myös olevani empaat­tinen sekä hel­posti lähes­tyttävä, jolloin jokainen voikin tera­piassa olla täysin oma itsensä. Vasta val­mis­tu­neena fysio­te­ra­peuttina olen halukas kehit­tymään ammatillisesti.

Lisä­kou­lu­tukset:

  • Miten tuen pienen lapsen (0–2-vuotta) moto­rista kehit­ty­mistä (2023)
  • Eri­tyistä tukea tar­vit­sevan lapsen koh­taa­minen ja ohjaa­minen (2023)
  • Fysio­te­ra­peutin työym­pä­ristönä koulu (2023)
  • Dual Task – har­joittelu aivo­ter­veyden edis­tä­mi­sessä (2023)
  • Sepel­val­ti­mo­tau­ti­po­tilaan lii­kun­nal­linen kun­toutus (2023)
  • Neu­ro­lo­gisen potilaan tark­kailu ja hoito (2023)