Fysioterapeutti (AMK)

Tytti Virta

Olen val­mis­tunut fysio­te­ra­peu­tiksi vuonna 2005. Aikai­sem­malta kou­lu­tuk­seltani olen lähihoitaja.

Työs­ken­telen pää­asiassa neu­ro­lo­gisten kun­tou­tujien kanssa, mutta myös tuki- ja lii­kun­tae­lin­vammat sekä nuorten urhei­li­joiden kanssa toi­mi­minen kuu­luvat kiin­nos­tuksen koh­tei­siini ja toi­minkin fysio­te­ra­peuttina myös Hämeen­linnan voimisteluseurassa.

Koke­musta ja kou­lu­tuksia vuosien var­rella on ker­tynyt mm. aivo­ve­ren­kier­to­häi­riöistä, sel­käy­din­vam­moista, ete­ne­vistä lihas­sai­rauk­sista, MS-tau­dista ja cp-vam­masta. Myös reu­ma­sai­raudet ovat tulleet tutuiksi.

Olen suo­rit­tanut myös Fas­kia­ma­ni­pu­laatio Level I ja II -kou­lu­tukset, useita tuki- ja lii­kun­tae­lin­kou­lu­tuksia sekä neu­ro­lo­gisen asiakkaan allasterapiakoulutuksen.

Työssäni huo­mioin jokaisen asiakkaan yksi­löl­liset tarpeet ja suun­nit­telen terapian asiakaan tavoit­teiden mukaan.

Lisä­kou­lu­tukset:

 • Fas­kia­ma­ni­pu­laatio level I (2015)
 • Neu­ro­lo­gisen asiakkaan allas­te­rapia (2014)
 • Reumaa sai­ras­tavan lapsen kun­toutus (2013)
 • GAS - Goal Attainment Scaling (2013)
 • Neu­raa­li­ku­doksen mobi­li­saatio II (2013)
 • Myofascial movement control moduulit I-III (2013)
 • Sel­kä­rangan manu­aa­lisen tut­ki­misen perus­kurssi C1/C2 (2012)
 • Kine­sio­teippaus, perus­kurssi (2012)
 • Tek­no­logia neu­ro­lo­gisen kun­tou­tuksen tukena (2012)
 • Neu­raa­lisen kudoksen mobi­li­sointi I (2012)
 • Uimao­pe­tuksen perus­kurssi (1999)
 • Kun­to­sa­lioh­jaaja (1999)