Lasten ja nuorten toimintaterapia

Lasten ja nuorten toimintaterapia tukee asiakkaan kokonaisvaltaista kehitystä

Lasten ja nuorten koh­dalla toi­min­ta­te­ra­piassa tuemme asiakkaan koko­nais­val­taista kehi­tystä. Syy toi­min­ta­te­ra­piaan tulolle voi olla esi­mer­kiksi haasteet kave­ri­tai­doissa, puke­mi­sessa tai keskittymisessä.

Toi­min­ta­te­ra­piassa voidaan kehittää hieno- ja kar­kea­mo­to­riikkaa, leik­ki­taitoja, hah­mot­ta­mista, toi­minnan ohjauksen taitoja sekä tukea lapsen/​nuoren itse­tunnon kehi­tystä. Terapian alussa tehdään tilan­ne­kar­toitus ja yhdessä asiakkaan sekä lähi­ver­koston kanssa tar­ken­netaan tera­pia­jak­solle asiak­kaalle hen­ki­lö­koh­taiset tavoitteet.

Terapiassa tehtävät toiminnat ja harjoitukset suunnitellaan asiakkaan taito- ja kehitystasolle sopiviksi

Lap­sille leikit, lorut, pelit ja ryh­mässä toi­mi­minen ovat arjen tär­keitä taitoja, joita köm­pelyys, yli­vilkkaus, perus­sai­raudet tai kehi­tys­häiriö voivat haitata. Tera­piassa käy­tet­täviä toi­mintoja ovat mm. eri­laiset leikit, pelit, askar­telut ja arjen askareet.

Nuorten kanssa har­joi­tellaan arkeen ja itse­näis­ty­miseen sidottuja toi­mintoja kuten asiointia, rahan käyttöä, ruoan laittoa sekä ajan­hal­lintaa.  Tär­keänä osana lasten ja nuorten toi­min­ta­te­rapiaa on myös perheen ja muiden läheisten kanssa tehtävä yhteistyö.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa lasten ja nuorten toi­min­ta­te­ra­piaan, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Outi Järvinen

Toi­min­ta­te­ra­peutti
050 368 2772