Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Tuotamme Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Neu­ro­lo­gi­sessa fysio­te­ra­piassa tavoit­teina ovat asiakkaan toi­min­ta­kyvyn yllä­pi­tä­minen ja kehit­tä­minen. Asiak­kaina ovat eri­laisia neu­ro­lo­gisia sai­rauksia sai­ras­tavat hen­kilöt. Neu­ro­lo­gisia sai­rauksia ovat esi­mer­kiksi aivo­ve­ren­kier­to­häiriö, aivo­vamma, sel­käy­din­vamma, Par­kin­sonin tauti, Ms-tauti tai ALS.

Neu­ro­lo­giset oireet voivat olla hyvin moni­muo­toisia ja -asteisia. Usein oireina esiintyy mm. lihasten jäyk­kyyttä, lihas­heik­koutta, nivelten lii­ke­ra­joi­tuksia, kipuja, tunto-oireita sekä hah­mot­ta­misen vaikeuksia.

Neu­ro­lo­gi­sessa fysio­te­ra­piassa tavoitteet suun­ni­tellaan yhdessä asiakkaan ja hänen omais­tensa kanssa. Tavoitteet koh­den­netaan tukemaan asiakkaan liik­ku­mista ja toi­mi­mista omassa elinympäristössään. 

Tuo­tamme Kelan vaa­tivaa lää­kin­näl­listä kun­tou­tusta sekä kun­tou­tusta Kanta-Hämeen kes­kus­sai­raalan, Rii­himäen seudun ter­veys­kes­kuksen kun­tayh­tymän, Janak­kalan kunnan ja Hämeen­linnan kau­pungin palveluseteleillä.

Terapian mak­sajana voi lisäksi toimia sosi­aa­li­toimi, vakuu­tus­yhtiö tai asiakas itse.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa vaa­tivan lää­kin­näl­lisen kun­tou­tuksen fysio- tai toi­min­ta­te­ra­piaan, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Pirjo Lehtonen-Räty

Fysio­te­ra­peutti
040 085 9521

Outi Järvinen

Toi­min­ta­te­ra­peutti
050 368 2772