Toimintaterapia

Mitä on toimintaterapia?

Toi­min­ta­te­rapia on lää­kin­näl­listä kun­tou­tusta, jonka tavoit­teena on antaa asiak­kaalle keinoja sel­viytyä mah­dol­li­simman oma­toi­mi­sesti oman eli­nym­pä­ris­tönsä arki­sissa tilan­teissa. Tera­piassa pyritään vai­kut­tamaan asiakkaan toi­min­ta­mah­dol­li­suuksiin, joita saat­tavat rajoittaa eri­laiset kehi­tyk­sel­liset häiriöt, ikään­ty­misen mukanaan tuomat muu­tokset, sai­raudet tai vammat. Toi­min­ta­te­rapian asiakas voi olla lapsi, nuori, aikuinen tai seniori.

Asiakkaan toi­min­ta­kykyä ja kehi­tystä pyritään toi­min­ta­te­ra­piassa edis­tämään ja yllä­pi­tämään monin tavoin. Häntä opas­tetaan löy­tämään ja hal­lit­semaan keinoja huo­lehtia itsestään, olemaan vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä tai opis­ke­lemaan, viet­tämään vapaa-aikaa ja leikkimään.

Toimintamuodot vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan 

Toi­min­ta­muotoja sovel­letaan asiakkaan toi­veiden, elä­män­ti­lanteen sekä voi­ma­va­rojen mukaan mah­dol­li­simman mie­lekkään kun­tou­tuksen aikaansaamiseksi.

Toi­min­ta­te­ra­peutti voi tutus­tuttaa asiakkaan myös eri­laisiin arjen tilan­teita hel­pot­taviin apu­vä­li­neisiin ja ehdottaa asuntoon laa­dit­tavia muu­tos­töitä, jotta saa­vu­tet­taisiin tur­val­linen, itse­näistä toi­mintaa ja elä­män­laatua tukeva elinympäristö.

Toteu­tamme toi­min­ta­te­rapiaa vas­taa­no­tolla sekä asiakkaan omassa ympä­ris­tössä, kuten kotona, päi­vä­ko­deissa ja kouluissa.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa toi­min­ta­te­ra­piaan, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Outi Järvinen

Toi­min­ta­te­ra­peutti
050 368 2772