Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia

Terapiaa tuki- ja liikuntaelimille

Tuki- ja lii­kun­tae­lin­fy­sio­te­rapia on fysio­te­rapiaa, jossa kes­ki­tytään mm. luuston, nivelten, nivel­si­teiden, jän­teiden ja lihasten vai­voista joh­tuviin kipuihin ja toi­min­ta­kyvyn ongelmiin.

Tuki- ja lii­kun­tae­li­mistön oireet voivat alkaa esi­mer­kiksi tapa­turman, kehon vir­heel­lisen kuor­mi­tuksen tai epä­ta­sa­painon seu­rauksena. Myös ikään­ty­miseen liittyvä rap­peu­tu­minen voi olla syy oireiden alka­mi­selle. Taval­li­simpia fysio­te­ra­piassa hoi­det­tavia tuki- ja lii­kun­tae­li­mistön ongelmia ovat mm. niska-har­tia­seudun kipu­tilat, ala­selän oireilu ja yksit­täisen nivelen oireilu, kuten lonkka tai olkanivel.

Perustan hoi­dolle luo fysio­te­ra­peutin tekemä tut­kimus, jonka avulla pyritään löy­tämään syitä ongel­mille, lie­vit­tämään oireita ja ennal­taeh­käi­semään saman­kal­taisia oireita tulevaisuudessa.

 Ennen ensim­mäistä käyn­tiäsi täy­täthän Auronin esi­tie­to­lo­makkeen.

Ajan tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaan voit varata nettiajanvarauksemme kautta