Fysioterapeutti AMK

Saara Alasilta

Olen val­mis­tunut fysio­te­ra­peu­tiksi Lahden ammat­ti­kor­kea­kou­lusta 2019. Jo opis­ke­luaikana mie­len­kiintoni koh­teiksi nousi psy­ko­fyy­sinen fysio­te­rapia sekä tuki- ja lii­kun­tae­li­mistön fysio­te­rapia, joiden parissa tällä het­kellä pää­sään­töi­sesti työs­ken­telen. Koke­musta löytyy myös neu­ro­lo­gisten asiak­kaiden kun­tou­tuk­sesta. Työ­ko­ke­mukseni on ker­tynyt pääosin vas­taan­ot­to­työstä, mutta myös Kelan tuki- ja lii­kun­taelin avo­kun­tou­tus­kurssien parista. Olen halukas oppimaan uutta ja pidänkin tär­keänä jat­kuvan itsensä ja oman ammat­ti­tai­tonsa kehittämisen. 

Koen vah­vuu­dekseni fysio­te­ra­peuttina asiakkaan yksi­löl­lisen koh­taa­misen ja yksi­löl­lisen terapian toteu­tuksen. Mie­lestäni tavoit­teiden laa­ti­minen asiakkaan omasta läh­tö­ti­lan­teesta hei­jastuen on avain onnis­tu­neelle tera­pialle. Työ­ot­teeni on voi­ma­va­ra­kes­keinen ja psy­ko­fyy­sinen eli pyrin huo­mioimaan tera­pia­työssä ihmisen koko­nai­suutena, jossa kehon ja mielen vuo­ro­vai­kutus toi­siinsa tulee näh­dyksi ja huo­mioitua kat­ta­vasti. Tera­peuttina koen olevani empaat­tinen, huu­mo­rin­ta­juinen, heit­täytyvä sekä hyvällä tavalla herkkä tun­temaan sekä käsillä että kokonaisvaltaisesti.