Urheiluhieronta

Urheiluhieronta pureutuu kehon stressiin ja jännitystiloihin

Urhei­lu­hie­ronta on hie­ronnan eri­tyinen muoto, jonka avulla pyritään vähen­tämään eri­laisia kehon stres­si­tiloja ja jän­ni­tystä. Hie­ron­ta­muoto on kehi­tetty eri­tyi­sesti urhei­li­joiden tar­peisiin ja sillä on klas­sista hie­rontaa tehok­kaampi sekä lihasta muok­kaa­vampi vai­kutus. Urhei­lu­hie­ronta soveltuu kui­tenkin kai­kille, iästä ja lii­kun­ta­tot­tu­muk­sista huolimatta.

Hie­ronnan tar­koi­tuksena on vähentää lihasten väsy­mystä, lie­vittää tur­vo­tusta, parantaa nivelten liik­ku­vuutta, edistää lihasten kim­moi­suutta ja ennal­taeh­käistä sekä hoitaa kehon rasi­tus­ti­loista joh­tuvia urheiluvammoja.

Hoi­dois­samme käy­tämme perin­teistä hie­rontaa, urhei­lu­hie­rontaa, kine­sio­teip­pausta, kuuma- ja kyl­mä­hoitoja, kui­va­kup­pausta, trig­ger­kä­sit­telyä sekä pas­sii­visia veny­tyksiä. Tar­vit­taessa annamme asiak­kaalle mukaan myös kotihoito-ohjeita.

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa urhei­lu­hie­rontaan, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Jenni Henriksson

Urhei­lu­hieroja
045 2196 264