Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tie­to­suoja-ase­tuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekis­terin nimi:

Kun­tovire Oy:n asiakastietorekisteri

Rekis­te­rin­pitäjä:

Turengin Kun­tovire Oy Y‑tunnus: 0933641-6

Rekis­te­ri­asioista vas­taava henkilö:

Pirjo Leh­tonen, toimitusjohtaja

Rekis­terin käyttötarkoitus:

Rekis­terin käyt­tö­tar­koitus on toimia Kun­tovire Oy:n asia­kas­tie­to­re­kis­terinä. Rekisteri on yhteis­re­kisteri ja samaan jär­jes­telmään tal­len­netaan seu­raavien yri­tysten ja yrit­täjien asiakastiedot:

    • Fysio­te­ra­peutti Jaana Salmi, Y-tunnus: 2632158-2
    • Fysio­te­ra­peutti Tytti Virta, Y-tunnus: 2632303-5
    • Urhei­lu­hieroja Niina Tokeensuu, Y-tunnus: 2625412-1
    • Urhei­lu­hieroja Jenni Hen­riksson, Y-tunnus: 2504402-6

Rekisteri sisältää asiakkaan käynti-, hoito- ja tut­ki­mus­tiedot, jotka rekis­te­röidään Diarium asia­kas­tie­to­jär­jes­telmään. Säh­köi­sistä poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mistä on laa­dittu eril­linen oma­val­von­ta­suun­ni­telma, johon kaikki yllä­mai­nitut yri­tykset ovat sitoutuneet.

Hen­ki­lö­tie­tolain (523/99) mukaan on annettava tieto rekis­te­röi­dyille. Hen­ki­lö­tie­to­re­kis­teriä käy­tetään asiakkaan tut­ki­musten ja hoidon suun­nit­teluun ja toteu­tukseen sekä rekis­te­rin­pi­täjän oman toi­minnan tilas­tointiin ja suunnitteluun.

Rekis­teriin tal­len­netut tiedot:

Hen­ki­lö­tiedot ovat salassa pidet­täviä ja hen­ki­lö­kun­nalla on salas­sa­pi­to­vel­vol­lisuus. Hen­ki­lö­tietoja luo­vu­tetaan vain asiakkaan omalla suos­tu­muk­sella (suos­tu­muksia, lupia ja kieltoja voi hal­lin­noida oma­kanta-pal­ve­lussa) tai hänen lail­lisen edus­ta­jansa suos­tu­muk­sella tai eri­tyis­lakiin nojaten. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suos­tu­muk­sensa tie­tojen luovutukseen.

Rekis­terin suo­jauksen periaatteet:

Hen­ki­lö­tietoja käyt­tävät ainoastaan ao asiakkaan hoitoon tai siihen liit­tyviin teh­täviin osal­lis­tuvat hen­kilöt. Työn­te­ki­jöiden käyt­tö­oi­keudet asia­kas­re­kis­te­ri­tie­toihin on mää­ri­tetty siinä laa­juu­dessa kuin työ­teh­tävät sitä edellyttävät.

Säh­köi­sessä muo­dossa olevat hen­ki­lö­tiedot suo­jataan ulko­puo­li­selta käy­töltä. Säh­köi­sestä rekis­terin suo­jauk­sesta on laa­dittu eril­linen oma­val­von­ta­suun­ni­telma. Pape­ri­sessa muo­dossa olevat hen­ki­lö­asia­kirjat säi­ly­tetään luki­tuissa arkistokaapeissa.

Rekisteröidyn tar­kas­tusoikeus:

Asiak­kaalla on oikeus tar­kastaa itseään kos­kevat rekis­te­ri­tiedot. Tar­kas­tusoikeus toteu­tetaan vii­vy­tyk­settä. Tar­kas­tusoikeus voidaan evätä ainoastaan poik­keus­ta­pauk­sessa. Epäämisperusteena voi olla esi­mer­kiksi, että tiedon anta­mi­sesta saat­taisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan ter­vey­delle tai hoi­dolle taikka jonkun muun oikeuk­sille. Tar­kas­tusoi­keuden epäämisestä annetaan asiak­kaalle kir­jal­linen sel­vitys. Asiakas voi saattaa asian tie­to­suo­ja­val­tuu­tetun käsiteltäväksi.

Tar­kas­tusoi­keuden toteutus ja järjestäminen:

Tar­kas­tus­pyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhtey­dessä tai omakätisesti alle­kir­joi­te­tulla tai muulla luo­tet­ta­valla tavalla var­men­ne­tulla asia­kir­jalla. Tar­kas­tus­pyyntö osoi­tetaan vas­taa­valle tera­peu­tille ja tar­kas­ta­minen toteu­tetaan erikseen sovittuna aikana. Henkilötietorekisterin tar­kas­ta­minen tapahtuu yhdessä tera­peutin kanssa. Asiak­kaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään kos­kevat tiedot ja pyynnöstä saada ne kopiona.

Tiedon kor­jaa­minen:

Rekisterinpitäjän on ilman aihee­tonta vii­vy­tystä oma-aloit­tei­sesti tai asiakkaan vaa­ti­muk­sesta oikaistava pois­tettava tai täydennettävä asia­kas­re­kis­te­rissä oleva, käsittelyn tar­koi­tuksen kan­nalta vir­heel­linen, tar­peeton puut­teel­linen tai van­hen­tunut henkilötieto. Mikäli tiedon kor­jaus­vaa­ti­musta ei hyväksytä, annetaan asiak­kaalle kir­jal­linen selvitys.

Evästeet

Tämä verk­ko­si­vusto käyttää eväs­teitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verk­ko­pal­ve­lumme tuot­tamia pieniä teksti-tie­dostoja, jotka verk­ko­se­laimesi suos­tu­muk­sella tal­len­tuvat selain­lait­teesi muistiin. Eväs­teiden avulla voimme ana­ly­soida selai­mellasi verk­ko­pal­ve­lul­lemme teke­miäsi pal­ve­lu­pyyntöjä, yksi­löidä sivustoa käyt­täessäsi teke­miäsi valintoja ja ase­tuksia, sekä tuottaa niiden perus­teella yksi­löl­lisiä pal­veluja. Verk­ko­se­laimesi toi­min­noilla eväs­teistä voi kiel­täytyä tai eväs­teitä voi poistaa. Se kui­tenkin vai­kuttaa mah­dol­li­suuk­siimme tuottaa yksi­löl­lisiä laa­duk­kaita verkkopalveluja.