Ikääntyneiden kuntoutus

Hyvinvointia vuosiin

Ikään­ty­neiden kun­tou­tuksen läh­tö­kohtana on oma­toi­mi­suuden ja hyvän elä­män­laadun vaa­li­minen, mitä ede­saut­tavat hyvä toi­minta- ja lii­kun­takyky. Fysio­te­rapian avulla pys­tytään häl­ven­tämään kaa­tu­misen pelkoa ja lisäämään arjen lii­kuntaa. Fysio­te­ra­piassa kes­ki­tytään kohot­tamaan fyy­sistä kuntoa, tehdään eri­laisia tasa­painoa paran­tavia har­joit­teita, vah­vis­tetaan lihas­voimia sekä yllä­pi­detään nivelten liik­ku­vuutta. Näin pys­tytään ehkäi­semään toi­min­ta­kykyyn mer­kit­tä­västi vai­kut­tavia tuki- ja liikuntaelinvaivoja. 

Tärkeä osa fysio­te­rapiaa on asiakkaan koh­taa­minen. Psyyk­kistä ja sosi­aa­lista hyvin­vointia tuke­malla pys­tytään lisäämään ikään­tyneen vir­keyttä ja osal­lis­tu­mista. Olen­naisena osana fysio­te­ra­piassa on apu­vä­li­ne­tar­peiden tun­nis­ta­minen ja avus­ta­minen apu­vä­li­neiden hankkimisessa. 

Tutustu terapeutteihimme ja varaa aika

Jos varaat aikaa lasten ja nuorten fysio­te­ra­piaan, ota suoraan yhteyttä terapeuttiin:

Marja Mäkelä

Fysio­te­ra­peutti
040 050 0897