Fysioterapeutti (AMK)

Johanna Arisalo

Val­mistuin fysio­te­ra­peu­tiksi Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­kou­lusta syk­syllä 2019. Har­joit­te­luissani pain­opis­teeksi vali­koitui kiin­nos­tukseni mukaan neu­ro­lo­giset kun­tou­tujat ja syven­tävän har­joit­telun myötä työl­listyin Turengin Kun­to­vi­reelle. Olen suo­rit­tanut Bobath-perus­o­pinnot vuonna 2021 ja käy­tössäni on Bobath-lähestymistapa.

Opin­tojen ohella ker­rytin työ­ko­ke­musta geriat­risen fysio­te­rapian saralla toi­mi­malla fysio­te­ra­peuttina ikäih­misten pal­ve­luissa Hämeen­lin­nassa. Aiem­malta kou­lu­tuk­seltani olen las­ten­tar­han­opettaja sekä var­hais­kas­va­tuksen eri­tyi­so­pettaja. Työ­ko­ke­musta var­hais­kas­va­tuksen puo­lelta minulla on parin­kym­menen vuoden ajalta.

Koen vah­vuu­dekseni fysio­te­ra­peutin työssä taidon kohdata ihmiset yksi­löinä. Perehdyn jokaisen asiakkaan tilan­teeseen huo­lel­li­sesti ja yhteis­työssä asiakkaan kanssa pyrin löy­tämään juuri häntä pal­ve­levat tavoitteet ja keinot tavoit­teiden saavuttamiseksi.

 

Lisä­kou­lu­tukset:

  • Bobath perus­o­pinnot (2021)