Fysioterapeutti (AMK)

Johanna Arisalo

Olen val­mis­tunut fysio­te­ra­peu­tiksi Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­kou­lusta syk­syllä 2019.  Aiem­malta kou­lu­tuk­seltani olen las­ten­tar­han­opettaja ja var­hais­kas­va­tuksen eri­tyi­so­pettaja, var­hais­kas­va­tuksen puo­lella työs­ken­telin lähes 20 vuoden ajan. Fysio­te­ra­piao­pin­tojen ohessa ker­rytin työ­ko­ke­musta geriat­risen fysio­te­rapian sekä pos­to­pe­ra­tii­visen kun­tou­tuksen saralla ikäih­misten pal­ve­luissa. Tällä het­kellä työs­ken­telen pää­sään­töi­sesti aikuisten neu­ro­lo­gisten kun­tou­tujien parissa ja koke­musta löytyy eri­tyi­sesti aivo­ve­ren­kier­to­häi­riöiden jäl­kei­sestä kun­tou­tuk­sesta, sel­käy­din­vam­moista ja eri­lai­sista ete­ne­vistä neu­ro­lo­gi­sista ja lihas­sai­rauk­sista (mm. MS-tauti, ALS, PLS) sekä kroo­ni­sesta kivun hoidosta. 

Olen kou­lut­tau­tunut lisää mie­len­kiinnon koh­teideni ja asiak­kaideni tar­peiden mukaan ja käytän työssäni lisä­kou­lu­tuk­sista saa­miani oppeja: sekä Bobath-lähes­ty­mistapa että Fas­kia­ma­ni­pu­laa­tio­kou­lutus antavat eväitä tut­ki­miseen, klii­niseen päät­telyyn, tera­pia­tai­toihin sekä ongel­man­rat­kaisuun yksilön tausta ja nyky­hetki huo­mioiden, Steccon Fas­kia­ma­ni­pu­laa­tio­kou­lu­tuksen myötä näkemys ihmi­sestä psyyk­kisenä ja fyy­sisenä koko­nai­suutena on vah­vis­tunut. Kehon jän­ni­tys­ti­lojen hel­pot­ta­minen manu­aa­lisen käsit­telyn avulla auttaa väis­tä­mättä myös neu­ro­lo­gisia kun­tou­tujia kokonaisvaltaisesti. 


Lisä­kou­lu­tukset:

  • Musiikin vai­ku­tukset aivo­ter­veyteen, 2023
  • Itse­myö­tä­tun­nolla hyvin­vointia elämään, 2023
  • Dual Task- har­joittelu aivo­ter­veyden edis­tä­mi­sessä, 2023
  • Stecco Fascia Mani­pu­laatio Level II, 2023
  • Stecco Fascia Mani­pu­laatio Level I, 2023
  • Neu­ro­lo­gisen asiakkaan allas­te­rapia, 2022
  • Bobath perus­o­pinnot (2021)