Fysioterapeutti (AMK)

Valma Heikinheimo

Olen val­mis­tunut fysio­te­ra­peu­tiksi Lapin ammat­ti­kor­kea­kou­lusta vuonna 2017. Lisäksi vuonna 2019 Olen käynyt Lasten fysio­te­rapian täy­den­nys­kou­lu­tuksen Tam­pereen ammattikorkeakoulussa.

Mie­len­kiintoni neu­ro­lo­giseen kun­tou­tukseen heräsi jo opis­ke­luaikana toi­miessani hen­ki­lö­koh­taisena avus­tajana sekä ohja­tessani Varalan urhei­luo­pis­tossa lii­kun­na­noh­jauksen perus­kurs­silla eri­tyis­lasten ryhmiä.

Työs­ken­telen mie­lelläni kaiken ikäisten ihmisten kanssa. Olen posi­tii­vinen, iloinen ja alastani innos­tunut. Eri­tyisiä tai­tojani ovat hyvien vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teiden yllä­pi­tä­minen, ja pyrinkin aina hyvään yhteis­työhön asiak­kaiden ja heidän omais­tensa kanssa.

Fysio­te­ra­peuttina olen ongel­man­rat­kai­su­ky­kyinen ja ihmisläheinen.

Lisä­kou­lu­tukset:

Lasten fysio­te­rapia - täydennyskoulutus

Poti­las­siir­tojen ergonomia

Fysio­te­ra­pia­päivät - teemana pää

Lii­kun­na­noh­jauksen peruskurssi