Fysioterapeutti AMK

Tiia Rajaniemi

Val­mistuin fysio­te­ra­peu­tiksi 2016 Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Koke­musta minulla on eri­tyi­sesti neu­ro­lo­gi­sesta sekä tuki- ja lii­kun­tae­li­mistön fysio­te­ra­piasta. Aiem­malta kou­lu­tuk­seltani olen lii­kun­ta­neuvoja ja urhei­lu­hieroja. Kai­ken­lainen lii­kunta ja urheilu on lähellä sydäntäni ja har­ras­tankin itse moni­puo­li­sesti eri­laista lii­kuntaa esi­mer­kiksi cross­fitia, jonka parista minulla löytyy myös valmennustaustaa.

Lisä­kou­lu­tukset:

  • Äitiys­lii­kunnan perus­kou­lutus (2022)
  • Äitiys­lii­kunnan jat­ko­kou­lutus (2022)
  • Vat­sa­li­hasten erkauma perus­kou­lutus (2020)
  • Faskia kou­lutus (2018)
  • Urhei­lu­fy­sio­te­rapian perus­kurssi (2016)