Toimintaterapeutti (AMK)

Suvi Räisälä

Olen val­mis­tunut toi­min­ta­te­ra­peu­tiksi keväällä 2019 Met­ro­polia Ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Opin­tojen aikana perehdyin kotimaan har­joit­te­luiden myötä lasten toi­min­ta­te­ra­piaan sekä pit­källä har­joit­te­lu­jak­solla Wienin kes­kus­sai­raa­lassa käden kuntoutukseen.

Toi­min­ta­te­ra­peuttina vah­vuuk­siani ovat iloisuus, avoimuus ja vuo­ro­vai­ku­tus­taidot. Työssäni kes­kityn huo­mioimaan jokaisen asiakkaan yksi­löl­liset tarpeet ja toiveet. Yhdessä etsien ja oivaltaen pyrin aut­tamaan asia­kasta oppimaan uutta ja löy­tämään toi­min­ta­tapoja arjen suju­voit­ta­mi­seksi, sekä tukemaan ja moti­voimaan asia­kasta matkan aikana. Työs­ken­telen tii­viissä yhteis­työssä myös asiakkaan perheen ja muun lähi­ver­koston kanssa.

Ennen toi­min­ta­te­ra­peutin töitä olen nuo­resta asti ollut mukana urhei­luseu­ra­toi­min­nassa ja ohjannut eri­laisia voi­mis­te­lu­tunteja lap­sille sekä aikuisille.

Tera­piassa tärkeää pitää ilo mukana toi­min­nassa ja saada onnis­tu­misen koke­muksia, oli asiakas sitten lapsi, nuori tai aikuinen.

Lisä­kou­lu­tukset:

  • Toi­min­na­nohjaus toi­min­ta­te­ra­piassa (2020)
  • Sen­so­risen inte­graation perusteet (2020)
  • Zones of regu­la­tions –kou­lutus (2019)
  • iPad neu­rop­sy­kiat­risen asiakkaan tera­piassa osa 2 (2019)
  • Useita voi­mis­telun ja lii­kunnan ohjaa­misen kou­lu­tuksia (2011-2014)