toimintaterapeutti-silja-saari
Toimintaterapeutti AMK

Silja Saari

Val­mistuin keväällä 2019 Toi­min­ta­te­ra­peu­tiksi Met­ro­polia Ammattikorkeakoulusta.

Val­mis­tu­mi­sesta lähtien olen työs­ken­nellyt aikuis­asiak­kaiden kanssa, eri­tyi­sesti neu­ro­lo­gisten kun­tou­tujien parissa.

Toi­min­ta­te­ra­peuttina olen innostava, empaat­tinen ja asioihin paneutuva.

Työssäni tär­keim­mäksi koen asia­kas­läh­töi­syyden ja voimavarakeskeisyyden.

Yhdessä muo­toi­lemme asiak­kaalle tärkeät tavoitteet ja sen myötä valit­semme toi­mintoja, joiden parissa pääsee ete­nemään kohti tavoitetta.

Mie­lestäni toi­min­ta­te­rapia on par­haim­millaan asiak­kaalle tär­keässä ympä­ris­tössä eli esi­mer­kiksi kotona, työ­pai­kalla, kou­lussa tai har­ras­tuk­sissa, siksi tulen mie­lellään sinne missä taitoja halutaan vah­vistaa. Olen myös yhteis­työssä asiak­kaalle tär­keiden sidos­ryhmien, kuten lähi­ver­koston ja muiden kun­tou­tukseen osal­lis­tuvien ammat­ti­laisten kanssa.

Koen, että elämän tulisi olla moniu­lot­tei­sesti pal­kit­sevaa, eikä pelkkää arjesta sel­viy­ty­mistä, siksi kan­nustan ja roh­kaisen asiak­kaitani kokei­lemaan uusia asioita. Tera­piassa pyrin tukemaan, moti­voimaan ja iloit­semaan yhdessä onnis­tu­misen kokemuksista.