Toimintaterapeutti (AMK)

Mia Salo

Olen toi­min­ta­te­ra­peutti Mia Salo. Olen val­mis­tunut toi­min­ta­te­ra­peu­tiksi vuonna 2006 ja työs­ken­nellyt siitä alkaen lasten, nuorten ja per­heiden parissa las­ten­suo­jelun ja per­he­so­si­aa­lityön toi­min­ta­te­ra­peuttina. Aikai­sem­malta amma­tiltani olen lähi­hoitaja ja olen tehnyt työ­urani eri­tyistä tukea tar­vit­sevien lasten var­hais­kas­va­tuk­sessa. Työs­ken­telyn Kun­to­vi­reessä olen aloit­tanut syys­kuussa 2021.

Toi­min­ta­te­ra­peuttina olen asia­kas­läh­töinen ja otan huo­mioon asiakkaan elä­män­ti­lanteen koko­nais­val­tai­sesti. Minulle tärkeää on kun­nioittava ja inhi­mil­linen koh­taa­minen sekä avoin ja utelias läs­näolo asiak­kaani kanssa. Vahva luot­tamus ja hyvä vuo­ro­vai­ku­tus­suhde luovat pohjan ja mah­dol­li­suuden muu­tok­selle ja onnis­tu­neelle tera­pia­pro­ses­sille. Yhdessä läh­demme ete­nemään kohti sovittuja tavoitteita.

Työ­ko­ke­musta minulle on ker­tynyt hyvin monen­lai­sista asiak­kaista ja koen vah­vuu­tenani eri­tyi­sesti neu­rop­sy­kiat­riset haasteet sekä asiak­kaideni tun­ne­tai­tojen ja psyyk­kisen hyvin­voinnin vah­vis­ta­misen. Työs­ken­telen mie­lelläni sekä lasten että nuo­ri­soi­käisten kanssa. Lasten ja nuorten kanssa työs­ken­nel­lessä pyrin avoimeen ja luot­ta­muk­sel­liseen yhteis­työhön myös van­hempien sekä muiden ver­kos­tojen kanssa.

Yksi­lö­työs­ken­telyn lisäksi minulla on osaa­mista ja koke­musta myös eri­laisten ryhmien ohjaa­mi­sesta sekä lap­sille että nuo­rille, kuin myös heidän vanhemmilleen.

Lisä­kou­lu­tukset:

  • Rat­kai­su­kes­keinen neu­rop­sy­kiat­rinen valmentaja
  • Voi­mauttava valokuvaus
  • Per­hear­viointi (Ben­tovim-Miller)
  • Vah­vuutta van­hem­muuteen -men­ta­li­saa­tio­pe­rus­tainen ryh­mä­malli (Mll)
  • Traumat ja niiden kohtaaminen
  • DKT (Dia­lek­tinen käyt­täy­ty­mis­te­rapia) perusteet ja ryhmänohjaus
  • Zones of Regu­lation (tun­ne­ti­lojen ja vireys­tilan itsesäätely)