Fysioterapeutti (AMK)

Meri Laakso

Fysio­te­ra­peu­tiksi val­mistuin Met­ro­polia AMK:sta vuonna 2015, aiem­malta kou­lu­tuk­seltani olen urhei­lu­jour­na­listi. Mie­len­kiintoni koh­dis­tuvat ihmisen koko­nais­val­taiseen toi­min­ta­kykyyn, sen yllä­pi­tä­miseen ja ter­veyden edis­tä­miseen. Eri­tyis­osaa­mistani ovat neu­ro­lo­ginen fysio­te­rapia sekä lasten ja nuorten fysio­te­rapia.

Työ­ko­ke­musta olen ker­ryt­tänyt eri­kois­sai­raan­hoi­dosta, vai­kea­vam­maisten pal­ve­luista, vaa­tivan eri­tyis­tason apu­vä­li­ne­pal­ve­luista sekä opis­ke­luai­koina moni­puo­li­sista fysio­te­rapian har­joit­te­lu­pai­koista. Lisäksi olen ohjannut vesi­lii­kuntaa, per­he­lii­kuntaa, psy­ko­mo­to­riik­ka­kerhoja ja toi­minut Bai­latino-tans­sioh­jaajana.

Tera­peuttina koen olevani asia­kas­läh­töinen, lempeä ja ymmär­tä­väinen, mutta sopi­vasti vaativa ja kan­nustava. Tar­kas­telen asioita eri näkö­kul­mista, osaan soveltaa ja keksiä luovia rat­kaisuja. Käytän työssäni apuna myös jonkin verran kuvia sekä tuki­viit­tomia. Fysio­te­rapian moni­puo­lisuus innostaa minua ja haluan auttaa asia­kasta per­heineen löy­tämään juuri heidän arkeaan hel­pot­tavat kun­tou­tus­rat­kaisut.

Lisä­kou­lu­tukset:

  • Foot Balance Medical -yksi­löl­liset tuki­poh­jal­liset (2021)
  • Lasten fysio­te­rapia täy­den­nys­kou­lutus (2019)
  • Lapsen sen­so­mo­to­rinen kehitys 0-18kk (2019)
  • Sel­kä­rangan manu­aa­lisen tut­ki­misen ja hoidon perus­kurssi (2016)
  • Dynamic Tape –kou­lutus (2015)
  • Kau­la­rangan alueen ongelmat sekä Lasten ja nuorten TULE ongelmat (2015)
  • Faskia ja Selkä –kou­lutus (2014)