Fysioterapeutti (AMK)

Mari Sarkkinen

Fysio­te­ra­peutti (AMK) 

Olen val­mis­tunut fysio­te­ra­peu­tiksi Met­ro­polian Ammat­ti­kor­kea­kou­lusta vuonna 2017. Aiemmin olen työs­ken­nellyt per­sonal trai­nerina kun­to­kes­kuk­sissa ja lähi­hoi­tajana päi­vä­ko­dissa. Lisäksi olen toi­minut lasten lii­kun­ta­leik­ki­koulu -ohjaajana.

Työs­ken­telen pääosin lasten ja nuorten kun­tou­tuksen parissa. Lisäksi teen töitä tuki- ja lii­kun­tae­li­na­siak­kaiden kanssa, jossa oma kiin­nos­tukseni on suun­tau­tunut eri­tyi­sesti ala­raa­ja­fy­sio­te­ra­piaan. Ala­raaja-ana­lyysit sekä yksi­löl­listen tuki­poh­jal­listen val­mistus ovat osa työtäni.

Tavoit­teenani fysio­te­ra­peuttina on luoda lämmin ja luot­ta­muk­sel­linen tera­pia­suhde asiakkaan kanssa. Tär­keintä työssäni onkin asiakkaan koh­taa­minen yksilönä. Eri­tyi­sesti lasten kanssa työs­ken­nel­lessäni korostan tii­vistä yhteis­työtä perheen ja muiden ver­kos­tojen kanssa. Fysio­te­ra­peuttina olen kan­nustava, kuun­televa ja innostava. Minun kanssani jum­pataan tosissaan, mutta ei totisesti.

 

Lisä­kou­lu­tukset:

Lasten fysio­te­rapian täy­den­nys­kou­lutus (2019)

Niskan ja har­tia­renkaan tut­ki­minen ja terapia (2018)

Lan­ne­rangan tut­ki­minen ja terapia (2018)

Ala­raajan tut­ki­minen ja terapia (2018)

Ylä­raajan tut­ki­minen ja terapia (2018)

Foot­Ba­lance Medical (2017)

Ala­selän lii­ke­kont­rollin häiriö - miten toimia? (2017)

Per­sonal Trainer (2013)

Lii­kun­ta­leik­ki­koulu -ohjaaja (2011)

Lähi­hoitaja (2008)