Toimintaterapeutti (AMK)

Inka Karell

Äitiys­lo­malla

Val­mistuin toi­min­ta­te­ra­peu­tiksi kesällä 2020 Met­ro­polia ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Opin­noissani perehdyin lasten- ja nuorten toi­min­ta­te­ra­piaan niin vapaasti valit­tavien kurssien kuin har­joit­te­luiden kautta. Työs­ken­telyn Kun­to­vi­reellä olen aloit­tanut elo­kuussa 2020. 

Toi­min­ta­te­ra­peuttina  vah­vuuk­siani on posi­tii­visuus, empaat­tisuus ja hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­taidot . Haluan työs­ken­nellä lasten ja nuorten toi­min­ta­kyvyn, osal­lis­tu­misen ja hyvin­voinnin edis­tä­mi­seksi. Pidän tär­keänä sitä, että yksi­lö­te­rapian lisäksi toi­min­ta­te­ra­piassa otetaan huo­mioon lapsen arkiym­pä­ristö ja siihen kuu­luvat tahot, kuten van­hemmat, muu perhe, päi­vä­kodin ja/​tai koulun hen­ki­lö­kunta sekä muut oppilaat.  Otta­malla lapsen arkiym­pä­ristö mukaan toi­min­ta­te­ra­piaan voidaan parantaa kun­tou­tuksen vaikuttavuutta. 

Lisä­kou­lu­tukset:

  • Toi­min­na­nohjaus toi­min­ta­te­ra­piassa (2020)
  • Zones of Regu­lation –kou­lutus (2020)