Osteopaattiopiskelija

Ari Mäenpää

Val­mistuin hie­ron­ta­koulu Atlak­sesta 2018 jossa eri­koistuin nivelten liik­ku­vuuden edis­tä­miseen. Tällä het­kellä olen kol­mannen vuoden opis­kelija Osteo­pa­tia­koulu Atlak­sessa. Hie­rontaa ja osteo­patiaa oppi­las­työnä olen tehnyt Mänt­sä­lässä vuo­desta 2019 lähtien. Luon­teeltani olen rau­hal­linen, avoin ja hel­posti lähes­tyttävä. Hoi­dossani huo­mioin asiakkaan aina yksilönä ja hoi­to­suun­ni­telma laa­ditaan asiakkaan sen het­kisen tilanteen mukaan sopivaksi.

Kou­lu­tettu hieroja, 2018 (Hie­ro­ja­koulu Atlas)

Osteo­patia opis­kelija 2019 (Osteo­pa­tia­koulu Atlas)