Toimintaterapeutti

Anniina Syrjänen

Olen val­mis­tunut toi­min­ta­te­ra­peu­tiksi Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­kou­lusta syk­syllä 2021. Opin­noissani perehdyin lasten toi­min­ta­te­ra­piaan har­joit­te­luiden kautta. Työs­ken­telyn Kun­to­vi­reellä olen aloit­tanut loka­kuussa 2021.

Tera­peuttina olen läs­nä­oleva, iloinen ja kan­nustava. Minulle on tärkeää tehdä yhteis­työtä koko perheen ja lapsen lähiym­pä­ristön kanssa, jotta terapian tavoitteet toteu­tuvat par­haalla mah­dol­li­sella tavalla ja opitut taidot saadaan siir­rettyä arkeen. Työs­ken­nel­lessäni huo­mioin perheen toiveet ja tarpeet kun­nioittaen perheen arvoja. Aito koh­taa­minen ja avoimuus luovat hyvän pohjan onnis­tu­neelle terapiaprosessille.

Parasta työssäni on lapsen onnis­tu­misen koke­mukset ja yhteinen hauskanpito!

Lisä­kou­lu­tukset:

  • Sen­so­risen inte­graation terapian joh­dan­totaso A- osa: Sen­so­risen inte­graation perusteet (2022)
  • Zones of Regu­lation –kou­lutus (2021)
  • Mini­nepsy – Rat­kai­su­kes­keinen työote asiakkaan koh­taa­mi­sessa (14h) 2021