Toimintaterapeutti

Toi­min­tamme kasvaa, tar­vit­semme uusia käsiä toimintaterapiaan!

Sinua odot­tavat työ­ka­verit, joiden kanssa pääset jakamaan iloisen ja kan­nus­tavan ilma­piirin. Olemme pai­kal­linen ja yksi­tyinen kun­tou­tusalan yritys. Työn­kuvasi on vaih­televa, ja sitä on mah­dol­lista myös muokata oman kiin­nos­tuksesi mukaan. Toi­mi­paik­kamme sijait­sevat Rii­hi­mäellä ja Janak­ka­lassa. Työ on myös liik­kuvaa, asiakkaan toi­min­taym­pä­ris­tössä tapah­tuvaa terapiatyötä.

Voit vai­kuttaa omiin työ­ai­koihisi ja työnteon tapaasi varsin jous­ta­vasti. Työ­suh­teesi voi olla koko­päi­väinen tai osa-aikainen. Meillä voit myös valita, oletko työn­tekijä tai haluatko toimia yrit­täjänä. Halu­tessasi sinulla on myös mah­dol­lisuus lisä­kou­lu­tuksiin. Palkkaus on varsin kil­pai­lu­ky­kyinen ja voit valita kuu­kausi­palkan tai palkkiomallin.

Voit olla konkari tai vasta urasi alussa oleva toi­min­ta­te­ra­peutti. Me toi­vomme sinulta toi­min­ta­te­ra­peutin päte­vyyttä sekä ajo­korttia. Teh­tävään valit­tavan on esi­tettävä rikos­re­kis­te­rilain 6 § 2 momen­tissa tar­koi­tettu rikos­taus­taote ennen teh­tävän vastaanottamista.

Teemme työtä suu­rella sydä­mellä yhdessä asiak­kai­demme kanssa.

Älä pohdi enää, vaan soita roh­keasti Pir­jolle, niin kes­kus­tellaan lisää uusista mah­dol­li­suuk­sistasi! 
Pirjo Leh­tonen p. 0400 859 521, pirjo@​kuntovire.​fi