Yleiset asiointiohjeet liittyen koronavirukseen

Yleiset asioin­tiohjeet asiak­kail­lemme liittyen koronavirukseen:
1️⃣ Tulethan vas­taa­no­tolle ja tera­pia­käyn­neille vain terveenä.
 
2️⃣ Toi­vomme, että oireet­tomana vas­taa­no­tolle tul­les­sa­sikin huo­lehdit hyvin käsi­hy­gie­niasta. Huo­leh­dithan myös lapsesi käsihygieniasta.
➡️Vas­taa­no­toil­lamme on käsien­pe­su­pisteet sekä käsi­desiä tar­jolla asiak­kait­temme käyttöön. Käsi­desiä on tarpeen käyttää heti vas­taa­no­tolle tul­lessa ja myös sieltä pois lähtiessä.
 
3️⃣ Pidäthän vas­taa­no­tolla etäi­syyttä muihin asiak­kaisiin. Suo­sit­te­lemme vah­vasti maskin käyttöä vas­taa­no­tolla ja käy­tämme itse maskia aikuis­asiak­kaiden kanssa.
➡️Meillä on vas­taa­no­toil­lamme maskeja tar­jolla asiak­kait­temme käyttöön.
 
4️⃣ Lapsen mukana vas­taa­no­tolle on hyvä tulla mie­luiten vain yksi terve aikuinen ilman sisaruksia.
➡️Mikäli mah­dol­lista, niin ethän jää tar­peet­to­masti vas­taanoton aula­tilaan odot­tamaan lapsesi tera­pia­käynnin ajaksi.
 
5️⃣ Mikäli läs­nä­te­ra­pia­käyntien tur­val­lisuus huo­lettaa virus­ti­lanteen vuoksi, on tera­pia­käynnit mah­dol­lista toteuttaa etäterapiana.
➡️ Etä­te­rapiaa varten käy­tös­sämme on help­po­käyt­töinen Viivi-järjestelmä.

Muita uutisia